رفتار نوروزی!

رفتار نوروزی!

نوروز اتفاق بزرگی است. این را همه می‌دانیم. اما بهتر است بزرگی این رویداد سالانه را از جهات مختلف بررسی و شناسایی کنیم. از دید ما، نوروز بهانه‌ای بزرگ برای توجه به ارزش‌های انسانی و ملی است. توجهی که اگر در طول سال تداوم یابد، حتما و قطعا، ما مردم ایران را سرآمد ملت‌های جهان از زاویه ارزش‌های انسانی می‌کند. در این یادداشت به وجوه خاصی از این توجه اشاره می‌کنیم.