دکه روزنامه‌فروشی!

دکه روزنامه‌فروشی!

می‌توان، به ایجاز چنین گفت که برای شناخت روحیات یک محله و حتی شهر می‌توان به روش‌های بسیار ساده فضای گفتگو ایجاد کرد. حتی اقدام بسیار عادی و حتما ضروری، مثل پاکیزگی و آراستگی کوچه می‌تواند موجب مودت عمومی شود. تجربه نشان داده مردم در کوچه تمیزو آراسته زباله نمی‌ریزند. مردم روی دیوارهای معمارساز و تمیز شعار نمی‌نویسند. این‌ها همه نشانه است.