تفکر جهانی، رفتار محله‌ای!

تفکر جهانی، رفتار محله‌ای!

در علم روانشناسی، به ویژه روانشناسی اجتماعی، یک گزاره مهم و اساسی وجود دارد. گفته می‌شود، وسعت نگاه هرفرد به محیط اطراف خود، بستگی مستقیم به وسعت مکان و اجتماعی دارد که فرد در آن زندگی می‌کند. به عبارتی، هرچه فرد در محیط، شهر یا کشور بزرگ و متنوع‌تری زندگی کند، نگاهش و تفکرش وسیع‌تر و متعالی‌تر می‌شود.