تحریم تنباکو در ایران

تحریم تنباکو در ایران

پس از الغای امتیاز، گفتگوهای خصمانه‌ای بین کمپانی تنباکو و دولت ایران بر سر میزان غرامت درگرفت. دوبالوآ در ماه فوریه، مشکلاتی را که این گفتگوها در بر داشت، گزارش کردند. وی نوشت که ایرانیان از «ارنشتاین» خواسته‌بودند که بر مبنای خرج‌هایی که عملا کرده مطالبه غرامت کند نه بر اساس عدم‌النفع. ارنشتاین مبلغ ۶۰۰ هزار لیره مطالبه غرامت کرد که بخش مهمی از آن را کمپانی صرف خرید امتیاز از تالبوت و دادن رشوه کرده‌بود و بقیه صرف مخارج کمپانی در ایران شده‌بود. دوبالوآ نوشت که او و همکارانش بر این عقیده بودند که ۳۰۰ هزار لیره‌ای که برای برپاداشتن کمپانی مصرف شده‌بود، نمی‌بایست به حساب آورده‌شود. هریک از دو طرف نظری یک‌جانبه درباره وقایعی که روی داده‌بود، ابراز می‌داشت.