گذر میرزا محمود وزیر

اینجــا یکی از قدیمیترین گذرهای شهر تهران است؛ گذر میرزا محمود وزیر کــه این روزهــا آن را به نام کوچه شــهید «جاویدی» می‌شناســیم؛ کوچه‌ای بلند بالا که ســر از ســه راه امین‌حضور در می‌آورد و از قدیمیترین گذرهای شــهر تهران است.

خانه مهربان

همه باور داریم محله اودلاجان ثروت نهفته و با ارزش فرهنگی تهران است. هنوز بسیاری از خانه‌ های تاریخی این محله که مقاومت و جان‌سختی کرده‌اند یا شانس آورده‌اند که تخریب و تبدیل به قوطی نشوند، قصه‌های زیادی برای گفتن دارند. یکی از این خانه‌ها، که فراز و نشیب زیادی نیز...