مسجد حکیم باشی

 درست بعد از بازارچه مروی، چند قدم مانده به خیابان پامنار مسجد و مدرسه علمیه «آقا محمود» یا همان مسجد حکیم باشی با آجرهای باریک سرخ و زرد نمایان می‌شود. ورودی مسجد نیم طبقه‌ای از ارتفاع پیاده‌رو کوتاهتر اســت؛ به نظر می‌رسد آسفالت و سنگ‌فرش‌های مداوی که به مرور زمان در این کوچه روی هم ســوار شــده، کف کوچه را بالا آورده.