تهران، در گذشته نزدیک از زمان

تهران، در گذشته نزدیک از زمان

دو بانک بیشتر در تهران نبود. یکی بانک شاهنشاهی و دیگری بانک استقراضی. اولی را انگلیسی‌ها و دومی را روس‌ها اداره می‌کردند. بانک شاهنشاهی امتیاز نشر اسکناس را هم تحصیل کرده‌بود و اولین بانک بود که در ایران تاسیس شده‌بود. اسکناس همان کاغذ زری است که سعدی در کتاب خود ذکر کرده. روس‌ها رقیب انگلیسی‌ها در ایران بانک استقراضی را بعدا گرفته و برای این‌که این بانک به بازار نزدیک باشد، در پشت بازار ارسی‌دورزها زمین ابتیاع کردند و مشغول ساختمان شدند. این زمین سابقا قبرستان بود. بعضی از علمای تهران معامله قبرستان را مجاز نمی‌دانستند. وقتی پی‌سازی ساختمان را مشغول بودند و استخوان‌های مردگان بیرون می‌آمد، علما همین را بهانه کرده به تحریک انگلیسی‌ها دادوقالی راه انداختند و مردم به‌طور اجتماع به قبرستان مذکور رفته و مانع از ادامه کار ساختمان آن شدند