خانه حسام لشگر(پاساژ احسان فعلی)

خانه اگر خالی بماند و تنها، حتما فرو می‌ریزد و از بین می‌رود. خانه تبدیل به جولانگاه جانورها از یک سو، بی‌خانمان‌ها و آسیب‌یافته‌ها از سوی دیگر می‌شود. اولین نشانه‌های تلاشی خانه هم از فروریختن سقف شروع می‌شود. سقف خانه، دقیقا مثل چتر حمایتی برای تمام خانه است. خانه تا سقف دارد سالم است، وقتی سقف ریخت دیگر باید افسوس گذشته خانه را خورد.