تاریخچه حزب عدالت

تاریخچه حزب عدالت

اگرچه در آن‌سوی مرز ایران مهاجران و فراریان ایرانی را یک آغوش باز، یک محیط ملایم، یک زندگانی خالی از مشقت استقبال نمی‌کرد، با وجود این، این بیچاره‌ها با ردشدن از مرز نفس راحتی می‌کشیدند و می‌دانستند که از خطر ارباب و مامورین دولت و اشرار بی‌رحم رهایی پیدا کرده برای به‌کار‌بردن زحمت و فروختن زور بازوان خود محل و کاری پیدا کرده، می‌توانند شب را بدون هراسی استراحت کنند. در قفقاز و ترکستان و در سایر نقاط مختلف روسیه، کار و عمله‌گی زیاد بود، مخصوصا معادن نفت بادکوبه به دست کارگران ارزان احتیاج داشت.