امنیت محله با اهالی!

امنیت محله با اهالی!

محله به جایی گفته می‌شود که اهالی آن در یک انسجام درونی و محکم، تبدیل به یک جامعه شده‌اند. محله یک مجموعه از آدم‌ها و ساختمان‌ها نیست. محله یک جامعه است. اگر جامعه نباشد، هویت ندارد، امنیت ندارد و توسعه‌ای نخواهدداشت. فقط ممکن است رشد کند. کوچک یا بزرگ شود ولی توسعه پیدا نمی‌کند و عمق نمی‌یابد.