هر محله یک نشریه!

هر محله یک نشریه!

یکی‌دو دهه است‌که در تمام عالم بر کوس توسعه محله‌ای می‌کوبند. جهان، پس از تکه‌پاره‌کردن‌های افراطی شهرها و ازبین‌بردن محله‌ها دوباره به ارزش‌ها و درون‌مایه‌های محله و توسعه محله‌محور رسیده و ساختار محله‌ای شهر را مناسب‌تر و پرثمرتر از قطعه‌بندی شهری می‌داند.