تماشاخانه سنگلج

۵۵ سال پیش، تماشاخانه سنگلج در همسایگی نه‌چندان دور محله افتتاح شد. از همان آغاز، این‌جا مکانی شد برای بخش مهمی از تئاتر و نمایش ایران. آنانی که آن سال‌ها را تجربه یا مطالعه کرده‌اند به یاد می‌آورند یا می‌دانند مکان‌های نمایش آن زمان، تا حد زیادی، معرف نوع و گرایش تئاترهایی بود که نمایش داده‌می‌شد.