میدان بهارستان

میدان بهارستان محل رخدادهای مهم تاریخی در تاریخ معاصر ایران بوده‌است. از جمله، نخستین مجلس قانونگذاری ایران در دوره مشروطه، ترور میرزا علی‌اصغرخان اتابک در هنگام خروج از مجلس، ترور حسنعلی منصور و به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس به فرمان لیاخوف روسی، راهپیمایی‌های متعدد مردم در حمایت از دولت مصدق و نیز راهپیمایی مخالفین دولت مصدق.