مستند از پاریز تا پاریس

برخی بزرگان فرهنگی کشور چنان بزرگ و مهم هستند که هرکسی جسارت لازم برای ساخت مستند از زندگی و آثارشان را ندارد. می‌گویند می‌ترسیم نزدیکش شویم. اما سیدجواد سیدهاشمی این جسارت را داشت که یک سال پس از مرگ استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی، مستند «از پاریز تا پاریس» را رونمایی کند. با موضوع استاد باستانی پاریزی. رفتن به سراغ استاد باستانی پاریزی از این جهت سخت است که او شخصیتی چندوجهی دارد. هرچند بیشتر به عنوان تاریخ‌دان شناخته می‌شود ولی مگر شعر نسروده؟ مگر متون ادبی و قدیمی تصحیح نکرده؟ مگر پژوهش‌های کرمان‌شناسی ندارد؟ مگر عضو فرهنگستان علوم نبود؟