سرای کاظمی

ســرای کاظمی، بنایی قاجــاری در دل محله امامزاده یحیی (ع) اســت که بعد از بازسازی و مرمت به‌عنوان موزه تهــران قدیم حیات خود را در قلــب تهران ادامه می‌دهــد. اگر گذرتان به بــازار تهران و محلــه امامزاده ســری هم یحیی(ع) افتاد، حتما به ایــن خانه زیبا و تاریخی بزنید.