قصه خانه اردیبهشت اودلاجان به روایت IranFronPage

به نقل از IFP News گذشته اصیل خانه اردیبهشت اودلاجان به دوره زندیه می‌رسد، ضمن آنکه در عصر ناصرالدین شاه این خانه و عمارت بزرگ در مالکیت و سکونت «میرزا محمد ناظر» بوده. در عرفِ اداری صفویه تا آخر قاجار، «ناظر» به کسانی گفته می‌شد که مسئول دخل و خرج دربار بودند. پستی متناظر «وزارت دربار» در عصر پهلوی.