بستنی اکبر مشتی

۸۰ ســال قبل وقتی اکبر جعفری از ملایر بار و بنه بســت و به امید پیدا کردن کسب وکاری آبرومندانه راهی تهران شد، کســی فکر نمی‌کرد این مرد جوان بعدها یکی از مشهورترین اهالی پایتخت شــود، آن هم با بســتنی‌های خوشــمزه‌ای که درست می‌کرد(بستنی اکبر مشتی). قصه، قصه نخستین بستنی‌فروشی تهران است که حالا برای خودش برندی شــده است.