ثروت پنهانِ مدرسه!

ثروت پنهانِ مدرسه!

مدرسه می‌تواند مکانی برای اجتماع مردم محله و فضایی برای فعالیت مدنی باشد. این امر زمانی جدی‌تر می‌شود که بپذیریم مدرسه یک مال عمومی است بخشی از اموال ملی کشور است که با پول همین مردم و مالیات‌هایی که می‌پردازند ساخته می‌شود و در اختیار آموزش و پرورش کشور قرار می‌گیرد.