سینما تمدن

۸۹ سال پیش، اولین سینمای جنوب شهر تهران، در چهارراه سیروس، راه افتاد. اسمش «سینما تمدن» بود. این سینمای قدیمی ۷۳ سال برای مردم منطقه فیلم و نمایش داشت و بسیاری از اهالی جنوب شهر تهران با این سینما با عالم هنر و سینما آشنا شدند. متاسفانه، در سال ۸۳ تعطیل و تخریب شد.