گوهر گمشده!

گوهر گمشده!

در ادبیات جنبش مشروطیت در تبریز اهالی محله‌ها گرایش‌های متفاوت و گاه متضادداشتند و بخشی از جنگ‌های مشروطیت، بین محله‌ها بود. در آن دوره، محله‌‌هایی چون امیرخیز، خیابان، ششگلان و اهراب نقش مهمی در تولید ادبیات تاریخی مشروطیت داشتند. آن‌چنانی که بسیاری از نام‌های خانوادگی با نام محله‌ها شکل گرفتند.