زندگی سیاسی سلطان احمدشاه

زندگی سیاسی سلطان احمدشاه

در مسافرت آخری که سلطان احمدشاه به اروپا رفت و سردار سپه در صدد برکنار نمودن او برآمده‌بود، قطعی به‌نظر می‌رسید که دیگر به ایران مراجعت نخواهدکرد و سلسله قاجار منقرض خواهدگردید. دولت جدید ترکیه که ریاست آن با مصطفی کمال‌پاشا (آتاترک) بود، بجهاتی نفع خودرا در این تشخیص داده‌ که در برگرداندن احمدشاه به ایران پیشقدم شده و او را یاری دهد. به همین نظر. . . سفیر ایران انوشیروان سپهبدی را که مادرش هم از شاهزادگان قاجار، و به‌این مناسبت قاعدتا بایستی طرفدار سلسله قاجار باشد، احضار و به او گفت فورا به پاریس رفته این پیام شفاهی او را به سلطان احمدشاه برساند: «دولت ترکیه از لحاظ مصلحت خود و خیرخواهی نسبت به اعلیحضرت حاضر است که اعلیحضرت را به ترکیه دعوت نماید و ازکردهای ترکیه و ایران قوای کافی در اختیار شما بگذارد که از غرب ایران به مقر سلطنت خود مراجعت فرمایید».