منش اردیبهشتی، آگاهی!

منش اردیبهشتی، آگاهی!

گزاره مهم و معتبری است که «خشونت زاییده جهل است». گزاره‌ای جهانی و تجربه‌شده. البته در حوزه مسائل فردی و شخصی. طبیعی است خشونت در سطح ملی و جهانی که در قالب جنگ و شورش یا ترور بروز می‌کند، دلایل عمیق دیگری دارد، هرچند که اگر آگاهی و شعور علمی در میان صحنه‌گردانان رویدادهای ملی و جهانی هم بیشتر باشد، حتما از دامنه خشونت‌ها کم می‌شود. در این یادداشت به چهره خشونت در میان افراد و خانواده‌ها توجه داریم. هرچند خود عنوان و مفهوم خشونت وجوه بسیار متفاوت و متکثیری دارد.