کاخ گلستان

تاریخ این کاخ گر چه به زمان شاه عباس صفوی ( ۹۸۸ ه.ق) بر می‌گردد در سلسله‌های بعد نیز، کم و بیش، مورد توجه واقع شده تا این‌که در عهد کریم‌خان زند، این مجموعه با ساخت دیوانخانه‌ای، دچار تغییرات اساسی گردید. ولی اهمیت واقعی ارگ را می‌توان به دوران آقا محمدخان قاجار نسبت داد.