شهر برای آدم‌ها!

شهر برای آدم‌ها!

نویسنده‌ای که تجربه زندان داشته، در یکی از داستان‌هایش نوشته، در سلول انفرادی بودن قابل تحمل‌تر از سلول عمومی شلوغ و پر تراکم است. شاید او حق داشته‌باشد ولی این را هم ما اضافه کنیم که زندان درهیچ شکلش خوب‌نیست نه انفردای‌ش نه سلول عمومی. اما صحبت ما بر سر زندان نیست. بر سر اندازه و مقیاس شهر و محله است. جمعیت زیاد یک شهر، لزوما، به معنای ارزش‌های مدنی و شهرنشینی آن نیست.چند مثال از اروپا بزنیم. در انگلستان اگر لندن را که نزدیک به ۹ میلیون جمعیت دارد، کنار بگذاریم، دومین شهر پرجمعیت آن، بیرمنگام،