خانه مهربان

همه باور داریم محله اودلاجان ثروت نهفته و با ارزش فرهنگی تهران است. هنوز بسیاری از خانه‌ های تاریخی این محله که مقاومت و جان‌سختی کرده‌اند یا شانس آورده‌اند که تخریب و تبدیل به قوطی نشوند، قصه‌های زیادی برای گفتن دارند. یکی از این خانه‌ها، که فراز و نشیب زیادی نیز...