آسیب شناسی سیما و منظر شهری (نمای ساختمان)

آسیب شناسی سیما و منظر شهری (نمای ساختمان)

آسیب شناسی سیما و منظر شهری (نمای ساختمان)

موضوع نمای ساختمان به عبارتی سیما و منظر شهر یکی از مهم‌ترین مسائل شهرسازی و معماری شهری است، بین پژوهشگران از یک سو، شهرسازان از سوی دیگر اختلاف‌نظر های زیادی درمورد نحوه برخورد با سیما و منظر شهر وجود دارد
اینکه آیا سیما و منظر شهر به معنی نمای تک ساختمان هاست؟
آیا به معنای نمای کلی یک محور یا یک خیابان است؟
آیا هرکدام یک از این‌ها که باشد بازتاب محتوای پشت نما هست؟
پس می‌بینیم که بحث بسیار جذاب، پیچیده و مهمی است بحث سیما و منظر شهر…