ما حکم می‌نماییم!

«جناب صدر اعظم! پس از آن که دولت محض استقرار نظم در مملکت و جلوگیری از مفسدین و انجمن‌ها و اشخاص لامذهب که باعث اذیت مردم بودند، مجلس را منحل نمود و ما قول دادیم که پس از اعاده نظم و قلع‌وقمع رولوسیونرها و انجمن‌ها و استقرار امنیت و خاموشی اهالی، مجلسی منعقد نماییم که قوانین او موافق مقتضیات مملکتی و قوانین مقدس پیغمبری بوده، حامی و مروج عدالت گردد تا اینکه ما بتوانیم تمام اهالی و تمام طبقات رعایای خود را که نگاهداری آن‌ها از طرف خدای تعالی به ما واگذار شده، در صلح و آسایش نگاه داشته و مفسدین را قلع و قمع نموده و آیین مقدس اسلام را که اولین وظیفه ما است حفظ و حراست نماییم. حتی به تمام نمایندگان دول متحابه هم اینطور ما اعلان نمودیم.

اکنون که موقع انعقاد مجلس نزدیک شده، ما به جناب شما اخطار می‌نماییم که مجلس با شروط معین و محدود موافق با مقتضیات مملکتی که قوانین او بروفق شرع انور بود از بروز اغتشاشات جلوگیری نماید، در ۱۹ شهر شوال منعقد خواهیم نمود. لهذا به تمام اهالی مملکت و تمام طبقات رعایای ما اعلان نماییدکه چون خدا شخص مقدس ما را حافظ مملکت و مردم و دارنده تاج‌وتخت و حامی مذهب مقدس فرموده، و چون ما مقصودی جز صلح و آسایش مردم و اجرای قوانین عدالت نداریم و چون وظیفه ما این است که طریقه و عادات پیغمبر را سرمشق خود کنیم، به این جهت ما به صدور این دستخط اهالی مملکت را مسرور و امیدوار می‌نماییم و ما نیز حکم می‌نماییم که مجلس مرکب از اشخاص متدین و عاقل، به توفیق خدا و توجه امام دوازدهم در ۱۹ ماه شوال منعقد خواهیم نمود».محمد علی شاه قاجار

«کتاب آبی، گزارش‌های وزارت امور خارجه انگلیس درباره . . » ترجمه احمد بشیری؛ نشر نو؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۲؛ ص۳۰۶؛

کتاب آبی, کتاب آبی, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx