memari3

«خانه» از آن دست از مفاهیم و مقولات است که در ظاهر ساده می‌نماید ولی عمیقا تامل‌برانگیز و پر از چالش است. از سوی دیگر زندگی همه ساکنان این کره خاکی با خانه و سکونت آمیخته‌است. در عین حال، همیشه تاریخ، این پرسش در برابر ما قرار دارد که آیا آن‌جایی که در آن زندگی می‌کنیم، می‌تواند «خانه» نامیده‌شود؟ چه انتظاری داریم از مکانی که آن را برای ما تبدیل به «خانه» کند. یکی از معماران برجسته اروپایی گفته، «کار معماران و شهرسازان آن است که کاری کنند که در این جهان آشفته مردم خود را در خانه احساس کنند».

حماسه‌سرای بزرگ ما هم سه ویژگی یا انتظار برای خانه مطرح کرده: «شادی»، «آرام» و «مهر». و اندیشمند بزرگ و معاصری هم خانه را «مکانی برای خیال‌پردازی» دانسته. در این میان وظیفه معماران و جامعه‌شناسان و هنرمندان در این مقوله چیست؟

دوشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱ خورشیدی ساعت ۱۸؛خانه اردیبشهت اودلاجان.

شبِ معماری