تصور کنید شخصیت فرهنگی معتبری را که آوازه بلندی در ترجمه دارد و مثل بسیاری از روشنفکران زمانه طعم سیاست و شلاق زندان را هم چشیده، به یک باره کتابی منتشر کند با نام «کتاب مستطاب آشپزی»! طبیعی است همه شگفت‌زده شوند که آقای مترجم و روشنفکر شما را چه به آشپزی! این آدمِ خوب و نیکو نجف دریابندری است!

چنین آدمی می‌تواند ادعا کند زندگی را خوب می‌شناسد و خوب می‌داند چگونه از زندگی لذت ببرد. او مثل قهرمان کتاب «پیرمرد و دریا» که نخستین برگردان فارسی‌اش مدیون دریابندری است، با چنگ و دندان به زندگی و آرزوهایش چسبیده و به قول قدما درس زندگی را می‌کشد. به همین خاطر است که ترجمه‌ها و نوشته‌های این چنین به دل می‌نشیند. هرچه درباره‌ش را بخوانیم، بشنویم و ببینیم، باز هم کم است.

تاریخ اکران: ۲۶-۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

مستند از خانه شماره ۳۷