شب پانزدهم فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

این مستند روایت ۱۴۰ سال زندگی، عشق و نفرت در خیابان ناصرخسرو تهران است. کارگردان بواسطه خاطره انفجاری در خیابان ناصرخسرو به آن باز می گردد تا بدنبال راوی زمان و مکان آن بگردد. در این جستجو پسری ۱۴۰ ساله قصه گوی عشق اش به خورشید، محله و ایران می شود.

«در جستجوی خانه خورشید» از آن دست مستندهایی است که می‌تواند برای مخاطب عام و خاص جذاب باشد، این یک امتیاز بزرگ در سینمایی است که انگ خورده و همواره دور از دسترس مخاطب انبوه نگه داشته شده است. فیلم می‌تواند برای دوستداران تهران و تاریخ معاصر، دیدنی باشد. سندی ماندگار و پر از جزئیات از تهرانی که هنوز زنده است و نفس می‌کشد.

در پانزدهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، به تماشای مستند «در جست و جوی خانه خورشید» با حضور کارگردان، می‌نشینیم.

باتوجه به محدودیت مکان، حضور در این برنامه، تنها برای ثبت‌نام کنندگان مقدور خواهدبود.

در جست‌وجوی خانه خورشید, مستند در جست‌وجوی خانه خورشید, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان

نشست و گفتگو درباره فیلم با حضور کارگردان و سرکار خانم مریم زندی