خانه امین الضرب در منطقه ۱۲ شــهر تهــران یکــی از خانه‌های زیبــا و پر قصه شهرماســت. این خانه ۱۶۷ســاله نخستین خانه‌ای اســت که با برق در تهران روشن شــد. علتش هم خیلی روشــن اســت چون امین‌ الضرب کســی بود که بعد از ســفر به اروپا و آشــنایی بــا صنعت برق موفق بــه انتقال این صنعــت به ایران شــد.

هرچند خیلی‌ها کوشــیدند با ســیاه جلوه دادن این صنعت مردم را از پذیرش آن دور کنند اما وقتی امین‌ الضرب در جشــن نیمه شعبان تمام شــهر را چراغانی کرد حسابی از این صنعت جدیــد در میــان ایرانی‌هــا دلبری کرد و تقاضای مردم برای داشــتن آن زیاد شــد.

این خانه در خیابان امیرکبیر واقع شده و عمرش به دوران قاجار می‌رسد. یکی از بناهای تاریخی و با ارزش پایتخت که از تیغ تخریب‌ها درامان مانده و به صورت دست نخورده باقی مانده است.

«علیرضا زمانی» تهرانشــناس عمر ایــن خانه قدیمی و زیبا را حدود ۱۶۷ســال برمیشمارد و میگوید: «امین‌ الضرب فرزند محمدحسن اصفهانی مسئول ضرب ســکه در عهــد ناصری بود. پــدر او طی دسیسه‌ای از ســوی درباریان زمان خود محکوم به ضرب سکه‌های تقلبی شــد و به زندان افتاد.

آن دوران امین‌ الضرب فرنگ بود و در راه بازگشت متوجه وضعیت پدر شد. به محض رسیدن خود را به دربار رساند و با پرداخت مبلغی پدر را از بند رها کرد. او فنون ضرب سکه را در فرنگ آموخته بود بــه خاطر همین از ۱۶تا ۱۹ســالگی را به این کار مشــغول بود و شهرت امین‌ الضرب را به واسطه همین فعالیت‌ها کسب کرد. خانواده او با سیدجما‌ل الدین اسدآبادی معاشرت داشتند.

در سایه همین رفت و آمدها او در محضر سید زبان عربی را فرا گرفت. امین‌ الضرب پســری فعال و با انگیزه بود به همین علت دوست داشت با سفر به شهرها و کشــورهای مختلف با دانش‌های جدید آشنا شــود در فعالیت‌های اجتماعی هم حسابی فعال بود به خاطر همین بعد از شکل‌گیری انقلاب مشــروطه و مجلس بازاریان تهــران او را راهی مجلس کردند.

آوازه ســفرهای امین‌ الضرب به گوش مظفرالدین شــاه میرسد. به همین علت در چند سفر او را با خود به فرنگ میبرد. ســفرهایی که امین‌ الضرب با شــاه ایران بــه فرنگ میرود همــراه با انتقال تکنولوژیهای نو به کشور است.

زمانی در این‌ باره می‌گوید: «صنعت ابریشم کشی نخستین صنعتی بود که او در دو سفر اولش به فرانسه منتقل کرد، در سفر بعدی صنعت ریلی چشمش را گرفت و در این بخش سرمایه‌گذاری کرد اما در سفر چهارم این صنعت برق بود که او را دلباخته کرد.

تا اینکه با ســرمایه‌گذاری ۵۰۰هزار تومانی تأسیســات نیروگاه برق را خرید و به ایران آورد و سریعاً شروع به راه‌اندازی این صنعت کرد. و خانه‌اش نخستین
جایی بود که با چراغ برق روشــن شــد. خیابان همجوار این خانه هنــوز به خیابان برق در میان عامه مرد مشهور اســت.

امین‌ الضرب را پدر برق ایران نیز می‌نامیدند و هنوز که هنوز است وقتی زیر طاق این خانه بایســتی می‌توانی درک کنی مردم با روشن شدن خانه آن هم با چراغ برق چه حس و حالی باورنشدنی داشتند».
کتابخانه‌ای که در خانه امین‌ الضرب هنوز موجود است ۱۱۰۰ نســخه خطی و اسناد مهم از زمان قاجار را در دل خود جای داده اســت: «فرزندان حاج امین‌ الضــرب نقش ویــژه‌ای در فرهنگ و اقتصاد کشور داشتند و هیچ یک از فلاسفه نیستند که به نحوی شاگردی یحیی مهدوی فرزند حاج امین‌ الضرب را نکرده باشد.

خانه امین الضرب که فرمان مشــروطه خواهان روی پله‌های آن قرائت شد، مدتها پناهگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی بود: «این خانه همه اعتبارش را از حاج امین‌ الضرب گرفته است».
خانه امین‌ الضرب در دو طبقه ساخته شده است. طبقه فوقانی آن شــامل تالار شاهنشین است و ایوان بزرگ رو به حیاط خانه هم با ســتون‌های حجاری شده زیبا آراسته شده است.

خانه امین الضرب, خانه امین الضرب, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
خانه امین الضرب, خانه امین الضرب, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
خانه امین الضرب, خانه امین الضرب, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx