در کوچه‌ پس کوچه‌های تهران قدیم که قدم بزنید حتماً خانه‌های آجری با درهای چوبی و
سردرهای هلالی را دید هاید. محله سیروس و بازارچه حاج نای بالسلطنه پر از این خان ههای
قدیمی است. درست است خیل یهایشان امروز به انبارهای کالا و… تبدیل شد هاند اما
هنوز م یشود در تعدادی از این خان هها بوی زندگی را استشمام کرد و پای قص ههای شنیدن یشان
نشست. یکی از این خان ههای زیبای قدیمی در بازارچه نای بالسلطنه منسوب به آی تالله کاشانی است.
خان های که در آن م یشود خاطرات کودتای ۲۸ مرداد را مرور کرد. البته در تهران دو خانه منسوب به
آی تالله کاشانی است. یکی در پامنار و پشت مسجد آقا بهرام در کوچه صوفیانی که اتفاقاً روی سردر
سفید رنگش با خطی خوش نوشته شده است «به دست حج تالله کاشانی تجدید بنا شد. » وقتی
پای صحب ت ری شسفیدان محله بنشینیم م یگویند دور های که میان آی تالله و مصدق
اختلاف ایجاد شد او ساکن همین خانه بود. خانه دیگر که منسوب به آی تالله کاشانی
است در بازارچه حاج نایب قرار دارد. این بنا در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده است

آیت الله طالقانی, خانه آیت الله کاشانی, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx