مارشال گودویچ سر فرانسه و ایران را شیره مالید. . .

«(فتحعلی‌شاه:) ما چندبار به اعلیحضرت امپراطور (ناپلئون) مراسله نوشته‌ایم ولی جواب هیچ‌کدام نرسیده، روس‌ها در طرف شمال ما را مورد تعرض قرار داده‌اند و قشون ایران هم که هنوز درست آداب مشق را نیاموخته‌اند در بدترین فصول باید به مبارزه اقدام کنند. اردویی را که ما در سلطانیه گرد آورده‌بودیم و می‌خواستیم آن‌ها را برای دفاع سرحدات پیش ولیعهد خودمان عباس میرزا بفرستیم، چون شما به ما اطمینان دادید که روس‌ها بدون جلب موافقت اعالیحضرت ناپلئون ممکن نیست دست به کار جنگ بزنند، مرخص کردیم. مارشال گودویچ سر فرانسه و ایران هر دو را شیره مالید و درست در موقعی که ما به استظهار اطمینانات شما کمال اعتماد را داشتیم، در بدترین فصول سال جنگ را بدون انتظار رسیدن جواب‌های شما و ما شروع کرده، عباس میرزا در این موقع جز سپاهیان آذربایجان قوای . . . . »

«تاریخ روابط ایران و ناپلئون»؛ ترجمه و تالیف عباس میرزا اعتضادالسلطنه؛ انتشارات زرین؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۳؛ ص ۱۲۰  

(دوره قاجار، شاید از دید برخی، دوره ورود به عصر روشنگری بوده، ولی عصر سیاه حکومرانی هم هست. این کتاب را بخوانید)

iran&napeloon
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx