کتاب هفته

کتاب هفته

سال‌های ۴۰ و ۴۱، نشریه نازنینی در ایران منتشر می‌شد که همه کتابخوان‌های آن دوره با آن اشنا هستند: کتاب هفته. در قطعی ویژه، با گرافیک بسیار ناب و پیشرو و مطالبی دست اول و مترقی. شاید بتوان به جرات ادعا کرد همین «کتاب هفته» بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان را برای اولین بار به ایرانیان شناساند.