سومین عصر ششم:خورشید در سایه ۱

سومین عصر ششم:خورشید در سایه ۱

خانه اردیبهست اودلاجان، نشست‌هایی را با عنوان «خورشید در سایه» برگزار خواهدکرد.
چراغ اول این سلسله نشست‌ها با «پروفسور احمد کامیابی مسک» خواهدبود. با حضور او و دوستدارانش. در این نشست مستندی از صادق دهقانی را هم خواهیم دید با عنوان «کامیابی مسک».
ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ خورشیدی.