خاطرات کلنل کاساکوفسکی

خاطرات کلنل کاساکوفسکی

چند محتکر بی‌رحم تمام غله را به قیمت‌های ارزان خریداری نموده‌اند که وقتی ذخیره مردم به‌کلی تمام شد، به بهای گران بفروشند. این محتکرین بدبختانه، همگی متنفذ و اکثرا از اشراف و روحانیون بزرگ هستند. امیرنظام مشهور، پیشکار آذربایجان، از دست ولیعهد خبیث به تنگ آمده، به شاه تلگراف کرده که اجازه دهد انبارهای بزرگ‌ترین و بی‌رحم‌ترین محتکرین را به‌زور باز و غله را به‌بهای عادله به‌فروش برسانند. . . معلوم‌ شد که محتکرین عمده عبارت از مقربین فعلی شاه یا از کله‌گنده‌های سابق تبریز و یا از عداد کسانی هستند که در ظرف این دو سال سلطنت مظفرالدین‌شاه تمول به‌هم زده‌ و الان دستپاچه آنند که از وحشتناک‌ترین بلیه اجتماعی یعنی قحطی استفاده و پول‌های غارتی را بهتر به‌کار اندازند.