مســجد فخر

آســتان امامزاده یحیی(ع) در دل محله‌ای بــه همین نام قرار گرفته است و گنبد مخروطی شکل آن،وجه تمایز معمــاری این بقعه با معماری دیگر بناهای مذهبی در تهران اســت. این آستان که هنرهای مختلــف معماری، از جمله آینه‌کاری، منبت‌کاری، مقرنس و کاشــی‌کاری زینت‌بخش آن شــده، یکی از پر مراجع‌ترین بقاع متبرکه تهران قدیم اســت و در مناسبت‌های مذهبی مختلــف، مراســمی بــا حضور ســاکنان این محله و همچنین کاســبان بــازار و چهره‌های سیاســی و فرهنگی کشــور برگزار می‌شــود.

امام زاده یحیی

آســتان امامزاده یحیی(ع) در دل محله‌ای بــه همین نام قرار گرفته است و گنبد مخروطی شکل آن،وجه تمایز معمــاری این بقعه با معماری دیگر بناهای مذهبی در تهران اســت. این آستان که هنرهای مختلــف معماری، از جمله آینه‌کاری، منبت‌کاری، مقرنس و کاشــی‌کاری زینت‌بخش آن شــده، یکی از پر مراجع‌ترین بقاع متبرکه تهران قدیم اســت و در مناسبت‌های مذهبی مختلــف، مراســمی بــا حضور ســاکنان این محله و همچنین کاســبان بــازار و چهره‌های سیاســی و فرهنگی کشــور برگزار می‌شــود.