پیچ سرهنگ

چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی، نمایش خصوصی و بسیار محدود مستند «پیچ سرهنگ» در «خانه» برگزار شد. این نمایش، برخلاف روال رایجِ «خانه» اطلاع‌رسانی دقیق و وسیع نشده‌بود تا خصوصی‌و کارشناسی‌بودن تماشای فیلم حفظ شودو قصد آن بود که کارگردان نظرات تعدادی ازمخاطبان آشنا به حرفه را قبل از ارائه نهایی فیلم به «سفارش‌دهنده» دریافت نماید.
متاسفانه، با فوت عموی کارگردان چند ساعت پیش از نمایش مستند، امکان گفتگوی کارگردان با مخاطبان فراهم نشد. مدیر «خانه» نشست را بدون عوامل فیلم برگزار کرد.