مسجد و مدرسه معمار باشی

یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران قدیــم، وجود مدارس و مســاجد مذهبی فعــال در ایــن محدوده تاریخی بوده است. مسجد و مدرسه معمار باشی از جمله این فضاهای آموزشی مذهبی است که در محله امامزاده یحیی واقع شــده است. بانی این مجموعه حاج ابوالحســن اصفهانی مشهور به میرزاعمر، بــوده اســت.