کودک، محور محله!

کودک، محور محله!

بارها صحبت از این شده که برای قضاوت یا حتی اظهارنظر درباره موضوعی تخصصی، یا باید کارشناس بود یا باید نظر کارشناس را پذیرفت و اعلام کرد. در بسیاری موارد، مردم محله در برابر مقامات و مدیران شهری قادر نیستند نیاز و خواست خود را درست بیان کنند. به همین خاطر، عموما، به‌جای اعلام نیاز خود، راه‌حل ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این نیاز وراه‌های رفع آن، موضوع امنیت است. همه افراد محله بدون هیچ استثنا، خواستار امنیت محله هستند.

دقت کنیم در اعلامِ خواست‌ها!

دقت کنیم در اعلامِ خواست‌ها!

بارها صحبت از این شده که برای قضاوت یا حتی اظهارنظر درباره موضوعی تخصصی، یا باید کارشناس بود یا باید نظر کارشناس را پذیرفت و اعلام کرد. در بسیاری موارد، مردم محله در برابر مقامات و مدیران شهری قادر نیستند نیاز و خواست خود را درست بیان کنند. به همین خاطر، عموما، به‌جای اعلام نیاز خود، راه‌حل ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این نیاز وراه‌های رفع آن، موضوع امنیت است. همه افراد محله بدون هیچ استثنا، خواستار امنیت محله هستند.