موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران

«موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران» یکی از این مراکز فرهنگی در این خیابان است. در عمارتی بسیار زیبا با ساده‌ترین مصالح و هنرمندانه‌ترین اجرا. وسعت این موزه حدود ۷۰۰۰ مترمربع است. خود عمارت هم قصه جالبی دارد. تا سال ۱۳۳۰ خانه و محل کار قوام‌السلطنه (نخست‌وزیر در دوران احمدشاه قاجار و دوران پهلوی) بود و بعد از آن، از سال ۱۳۳۲ به مدت هفت سال در اختیار سفارت مصر قرار گرفت و در سال‌های بعد به ترتیب سفارت افغانستان و بانک بازرگانی ایران بوده‌است.