سرگذشت طهران

سرگذشت طهران

علی وکیلی همان کسی است که اولین ماشین تحریر را به ایران آورد. بعد به فکر سینما افتاد. او خیلی خارج می‌رفت و می‌آمد. گفت چرا ما سینما نداشته‌باشیم، چرا بغداد سینما داشته‌باشد و ما نداشته‌باشیم. و سینما سپه را ساخت که همان سینمایی‌ست که عرض کردم در خیابان سپه است. . . . آن‌جا محل بزرگی بود که در آن ذغال و هیزم می‌فروختند که همین مرحوم وکیلی خرید و درستش کرد یک سالن زمستانی و یک سالن تابستانی در کنارش. چند نفر از روسیه آمدند مثل مرحوم یاکوبسن، مرحوم لوین، یک نفر هم از آلمان آمده‌بود به نام امیل. این‌ها با علی وکیلی شریک شدند و سینما ایران را درست کردند. وکیلی بعد گراند سینما را درست کرد. . . . گراند سینما همان جایی‌ست که بعدا شد تئاتر تهران. این جا مدتی سینما بود، بعد علی وکیلی شریک شد، با این آقایان خارجی و سینما ایران را تاسیس کرد. شرکت «سینما ایران». .