شهر را بشناسیم و از آن لذت ببریم!

شهر را بشناسیم و از آن لذت ببریم!

بسیاری از ماها شهر محل زندگی‌مان را نمی‌شناسیم. یا خیلی ناقص می‌شناسیم. حیف است. درست مثل آن است که ما با کسی زندگی می‌کنیم ولی اورا خوب نمی‌شناسیم. اولین گامِ دوست‌داشتن، آشنایی است. شهر را باید شناخت. شهر را باید دوست داشت. بجز کسانی که به هردلیلی قصد مهاجرت دارند، بقیه ماها باید در همین شهر و کشور زندگی کنیم. حال که چنین است، عقل حکم می‌کند از این زندگی لذت هم ببریم. عمرمان را با خمودی و بی‌حالی نگذرانیم. دوست‌نداشتن جایی که در آن زندگی می‌کنیم، حتما کمکی به کسی نمی‌کند. حتما نفعی برای ما ندارد. ولی اگر شهرمان را دوست داشته باشیم، حتما از زندگی در آن لذت هم می‌بریم. برای همین است که باید، نخستین گام را خودمان برداریم. شهر سرجایش هست. با اراده ما شهر نه جابه‌جا می‌شود نه رنگش تغییر می‌کند، ولی با خواست ما ممکن است شهر زیباتر دیده‌شود.