گزارش مستند موریانه‌ای با دندان شیری

گزارش مستند موریانه‌ای با دندان شیری

در پنجاه‌وششمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، مستند «موریانه‌ای با دندان شیری» اثر بکتاش آبتین را با حضور مریم یاوری، همسر بکتاش و فیلمساز، و تعدادی از مخاطبان علاقمند تماشا کردیم.

آرش رئیسی

آرش رئیسی شاعر است و اهل گفتگو و البته طرفدار محیط زیست پایدار. کتاب شعرش «با بانو و بی بانو» نام دارد. اخیرا به بازدید نمایشگاه «ماجرای نبودنت» (اثر محمدصادق دهقانی) آمده‌بود. در جوار این بازدید دو کتاب به کتابخانه اردیبهشت اودلاجان هدیه کرد. هر دو با امضای نازنین خود.

خانه امین الضرب

خانه امین الضرب در منطقه ۱۲شــهر تهــران یکــی از خانه‌های زیبــا و پر قصه شهرماســت. این خانه ۱۶۷ســاله نخستین خانه‌ای اســت که با برق در تهران روشن شــد. علتش هم خیلی روشــن اســت چون امین‌الضرب کســی بود که بعد از ســفر به اروپا و آشــنایی بــا صنعت برق موفق بــه انتقال این صنعــت به ایران شــد.

خانهای که «پروین» در آن عروس شد

پروین اعتصامی، شــاعر آزاداندیشــی بود که بخش زیادی از زندگی کوتاه خود را در پایتخت آن هم در خانه اعیانی پدرش ســپری کرد. عمارتی بزرگ با حیاط شاهنشین و زیرزمینی زیبا که در محله عودلاجان، پایینتر از سرچشــمه، کوچه شــهید علیزاده کمیلــی، انتهای بن‌بســت اول قرار دارد.