بسازیم نیکوتر از پیش!

بسازیم نیکوتر از پیش!

«همه آن‌چه که می‌سازیم، لزوما، ماندگار نیستند؛ آنی می‌ماندکه ویژگی‌و ارزش‌های یگانه‌ای داشته‌باشد. آن چیزی می‌ماند که ارزشی به ارزش‌های گذشته اضافه کرده‌باشد. به عبارتی ساده، آن چیزی به یادگار می‌ماند که «حرفی برای گفتن داشته‌باشد».

محله را بسازیم!

محله را بسازیم!

. مردم پس از یک دوره طولانی زندگی آپارتمانی در محله‌های شلوغ شهر، دوباره در پی آرامشی هستند که در محله‌های تاریخی و خانه‌های آن وجود دارد. این میل و اشتیاق را باید به فال نیک گرفت و موج برگشت به محله را تشویق کرد.