دیدگاهها

دیدگاهها

سیاوش در سرزمین توران دو شهر می‌سازد: کنگ‌دژ و سیاوشگرد. و این تمثیلی است از آفریدن؛ چه، ساختن آفریدن است. انسان با ساختن و آفریدن انسان می‌شود. آن‌گاه که انسان در آغوش طبیعت «زاده» می‌شود، میان او و طبیعت تمایزی نیست. اوست و مشتی غریزه که در حیوان نیز هست. آن‌چه که در زمانی دیگر او را از طبیعت جدا و متمایز می‌کند، نیروی آفرینندگی است. آفرینندگی از کار ساده آغاز می‌شود، در این مرحله نمی‌ماند. از فن و صنعتگری می‌گذرد، در پرستشگاه‌ها تجسم می‌یابد و سرانجام در سیری متعالی به هنر می‌رسد.