ایران در جنگ جهانی اول

ایران در جنگ جهانی اول

وقتی در ژانویه ۱۹۱۵ نیروهای ترکیه تبریز را گرفتند، مقامات محلی با تشریفات از آن‌ها استقبال کردند. علت این امر تنها احساس همراهی با ترک‌ها نبود، بلکه ظاهرا بیشتر ترس از آن‌ها بود. ترس ایرانیان از نظامیان ترک بی‌اساس نبود. ترک‌ها پس از ورود به آذربایجان سبعانه دست به توقیف مسیحیانی که با قشون روس نرفته‌بودند، زدند.