چاره چیست؟

چاره چیست؟

ایمن نبودن شهر و محله یکی از اصلی‌ترین معضلات و مشکلات زندگی در بسیاری از شهرها است. هرچه جامعه بشری از زندگی ایلی و خانوادگی فاصله می‌گیرد و خود را به دست سیستم‌ها و سامانه‌های رسمی و عمومی می‌دهد، دامنه ناامنی، به خودی خود، بیشتر می‌شود. اگر بالای سر این سیستم‌ها و سامانه‌ها نیروی قهاری‌که بتواند به ضرب زور همه را سرجایش بنشاند، وجود نداشته‌باشد، تردید نیست که ناامنی گسترش پیدا می‌کند. چگونه؟ و چرا؟