پیش نمایش مستند گذر

پیش نمایش مستند گذر

«گذر» داستان کوتاه یک «فکر» است که تجسم کالبدی پیدا می‌کند. داستان طراحی و اجرای سردر برای دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران است که در حد یک کالبد باقی نمی‌ماند و قرار است مبانی نظری پیشرفته‌ای را محقق کند که معتقد است دانشگاه نباید جدا از جامعه و محیط اطراف باشد. نباید دیوار داشته‌باشد. دانشجو نباید خود را مرعوب دانشگاه ببیند. دانشجو باید بتواند پر بکشد و احساس آزادی کند.
«گذر» قصه آرزوهای طراحان و معمارانی است که می‌خواهند عشق بر فکر و عمل آدم‌ها حکومت کند تا از دامنه خشونت و بیزاری کم شود. قصه آرزوهای تمام کسانی است که نمی‌خواهند درشت بگویند و درشت بشنوند.
«گذر» در ظاهر، قصه ساخته‌شدن یک سردر است ولی در باطن قصه زندگی و عشق به مردم است.