محله را مال خود کنیم!

محله را مال خود کنیم!

تولستوی، نویسنده بزرگ روس، جمله معروفی دارد. می‌گوید: «سفر خوب است چون برمی‌گردیم خانه!» این جمله‌مختصر اهمیت و عمق وابستگی ما به خانه را به‌خوبی تصویر می‌کند. ما خانه را مامن و پناهگاه خود می‌دانیم. حتی خیلی فرق ندارد مالکیت خانه هم به ما تعلق دارد یا اجاره‌نشین هستیم. خانه اجاره‌ای را هم «خانه خودمان» تصویر و تعریف می‌کنیم. بیرون از خانه، ممکن است هزار غوغا به پا باشد، ولی داخل خانه، پشت در، ما امن هستیم و آرام. در این خانه ما آرزوهای خود را می‌شماریم و تا می‌توانیم خیال‌پردازی می‌کنیم.